Ranní etogram holuba hřivnáče

ilustrace - malba

Etogram?

Etogram – seznam elementů chování, která lze pozorovat, je to část celého repertoáru chování zvířat.

Etogram popisuje vzhled chování (ležení, stání), prostorové vztahy a jejich změny (příchod, odchod, trajektorie pohybů, přechody vymezených jednotek (čtverce).

Popisuje dva typy elementů chování:

– akce – krátkodobé (např. kousnutí, poskok), jejich frekvenci lze měřit za jednotku času, mohou se opakovat během doby pozorování, mohou vytvářet shluky nebo epizody jednotlivých akcí oddělených přestávkami (např. zobání kuřat),

– stavy – trvají déle (např. sezení, ležení), lze měřit jejich trvání a celkové trvání během doby pozorování.

Formulář pro zpracování etogramu pro zajímavost obsahuje:

Pozorovatel:

Datum pozorování:

Doba pozorování:

Místo sledování:

Informace o sledovaném zvířeti (druh, pohlaví, věk, kategorie…pokud jsou známy, tak i údaje o zdravotním stavu zvířete, prevenci, léčení…):

Základní provozní údaje (u hospodářských zvířat např. specifikace provozních operací, mechanizace…):

Základní technologické údaje (u hospodářských zvířat např. plocha stáje/kotce, rozměry žlabu, velikost výběhu, velikost vodní plochy, popis technických zařízení…):

Základní mikroklimatické údaje (teplota prostředí, vlhkost vzduchu, intenzita proudění vzduchu, srážky, intenzita slunečního záření, intenzita světelná, koncentrace CO2, amoniaku, hladina hluku…pozn. u zvířat ustájených v objektu se uvádějí zvlášť údaje pro stájové prostředí a venkovní prostředí):

Seznam a popis pozorovaných prvků chování:

Tabulkové/grafické vyjádření frekvence výskytu/trvání pozorovaných prvků chování během doby pozorování:

Zdroj: https://cit.vfu.cz/oz/Oz/etogram.htm

Vyprávění o denním ranním rytmu holuba hřivnáče …

Ke stažení:

Ranní etogram holuba hřivnáče